มอก.1411-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ช้อนตวงยาพลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top