มอก.1409-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : ม้านั่งเดี่ยว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top