มอก.1407-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top