มอก.1403-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สบู่เหลว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top