มอก.1401-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้ฉากสามเหลี่ยมพลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top