มอก.1400-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้บรรทัดพลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top