มอก.1398-2551

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top