มอก.1397-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไถกระทะพ่วงรถแทรกเตอร์เดินตาม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top