มอก.1386-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. มะตูมสำเร็จรูป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top