มอก.1385-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top