มอก.1383-2554

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สีย้อมไม้ในตัวทำละลาย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top