มอก.1366-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกปูนสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top