มอก.1359-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. 2-บิวทาโนนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top