มอก.1358-2548

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลลูน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top