มอก.1357-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สารขัดเงาพื้น : ชนิดเหลวในตัวทำละลายอินทรีย์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top