มอก.1356-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. สารขัดเงาพื้น : ชนิดกึ่งแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top