มอก.1354-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. โซเดียมไซคลาเมตสำหรับอุตสาหกรรมยา

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top