มอก.1346-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หมูยอ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top