มอก.1343-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top