มอก.1333-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ท่อพีวีซีเสริมแรงส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวในสภาพก๊าซ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top