มอก.1328-2539

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ที่ดักกลิ่นสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือและที่ปัสสาวะชาย

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top