มอก.1320-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เซอร์โคเนียมซิลิเคต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top