มอก.1315-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. รถใช้ในงานเกษตรกรรม : รถขนส่งเกษตร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top