มอก.1311-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฟิลม์หดด้วยความร้อน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top