มอก.1309-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้พลาสติก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top