มอก.1308-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องเรือนสาธารณะ : เก้าอี้แถว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top