มอก.1303-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top