มอก.1302-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ชิ้นไม้พื้นลิ้นร่องรอบตัว : ไม้สัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top