มอก.1301-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไม้พื้นรางลิ้น : ไม้สัก

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top