มอก.1297-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อาหารปลาลอยน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top