มอก.1293-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องประจุแบตเตอรี่

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top