มอก.1287-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top