มอก.1284-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top