มอก.1279-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top