มอก.1277-2555

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top