มอก.1276-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เครื่องสุขภัณฑ์หินอ่อนเทียม : อ่างอาบน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top