มอก.1274-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top