มอก.1273-2538

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หัวฉีดพ่นไฮดรอลิกสำหรับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top