มอก.1267-2544

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top