มอก.1266-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไส้กรอกอีสาน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top