มอก.1258-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไถกระทะพวงแบบพ่วงสามจุด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top