มอก.1251-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลูกถ้วยแท่งก้านตรง : พอร์ซเลน

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top