มอก.1248 เล่ม 1-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ผ้าบุเครื่องเรือน เล่ม 1 ผ้าบุเครื่องเรือนทั่วไป

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top