มอก.1247-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. พาราฟินเหลวสำหรับอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top