มอก.1244-2552

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แลกเกอร์ฟลูออเรสเซนซ์แอโรซอล

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top