มอก.1239-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นพีวีซีกันซึมระหว่างรอยต่อคอนกรีต

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top