มอก.1237-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top