มอก.1234-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. เต้าเสียบ เต้ารับและคู่เต้าต่อสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top