มอก.1232-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. อ่างอาบน้ำโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top