มอก.1230-2537

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. จานเรซินอยด์สำหรับตัด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top